" /> Общи условия

Общи условия

Общи условия за организирано пътуване

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Визи

2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя, като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./. В този случай Потребителят е длъжен да представи на агента изискуемите от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя..
2.2.Издаването на виза за съответната държава е в компетенцията единствено на Посолството и не се гарантира от агента. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на агента по чл. 28 от 3Т.

3. Цени и плащане

3.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
3.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на туроператора.
Банкова сметка на "ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР" ЕООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София,
бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG72 RZBB 9155 1000 5549 40,
BIC: RZBBBGSF.

3.3. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.
3.4. Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности за настаняване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановено заплатеното капаро, когато договорът касае само резервация на хотел / хотели.
3.5. Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя в следните случаи:
3.5.1. При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото. Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.
3.5.2. При промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни такси и други.
3.5.3. При увеличение на обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на доплащане. (т. 3.5.3. касае само случаите, в които туроператора плаща на чуждестранния си съконтрагент във валута, различна от евро).

4. Права и задължения на страните

4.1. Туроператорът се задължава:
4.1.1. да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
4.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта.
4.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
4.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ. Застрахователят, с който ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор по чл. 42 от Закона за туризма е ЗАД „Армеец” и застрахователната полица е № 16 100 1315 0000542510/18.05.2016г.
4.4. Потребителят се задължава:
4.4.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /Задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България;
4.4.2. ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител);
4.4.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
4.4.4. да спазва законите на страната, за която пътува;
4.4.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.5. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.

5. Отговорност на Страните

5.1. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници. В този случай Туроператорът връща на Потребителя всички платени суми в срок до 3 дни след уведомлението.
5.2. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като предплатените трансфери се гарантират до 1 час от предварително обявения час за пристигане. При съдействие от страна на туриста при закъснение на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, туристът поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания, а в случай че не желае допълнителен трансфер, туристът поема на своя отговорност и за своя сметка придвижването до избрания хотел.
б) Анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя.
в) Загуба или повреда на багажа по време на пътуване, загуба на документи, пари и ценности, включително и оставените в стаята на хотела. В подобни случаи екскурзоводът и представителят на ТУРОПЕРАТОРА съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Всички разходи са за сметка на потърпевшия.
г) Отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя.
д) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
е) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
ж) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма – съконтрагент на ТУРОПЕРАТОРА и тя възстанови на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на ТУРОПЕРАТОРА, той се задължава да ги възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5.3. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.4.ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посочения в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от 24 часа преди датата на отпътуването.
5.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯ да сключи застраховка „Отмяна на пътуване“.
5.7. Информация за сключената задължителна медицинска застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” се съдържа в застрахователната полица. В случай на групова застраховка, информация за условията по нея могат да бъдат изискани от ТУРОПЕРАТОРА. Общите условия са публикувани и на сайта на Профи Травъл Център.
5.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че е запознат с каталога, брошурата, уебсайта или конкретната оферта на ТУРОПЕРАТОРА, в които са уточнени конкретните условия по конкретното пътуване, както и с Общите условия.
5.9.ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че е съгласен Профи Травъл Център ЕООД да събира, обработва, съхранява и представя на трети лица (авиокомпании, хотели, застрахователи, посолства) лични данни по реда, предвиден в действащото законодателство на Република България и Европейския съюз.
5.10. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
5.10.1. при пътуване в чужбина:
а) до 3 работни дни след сключване на договора, освен ако не е сключен в последния момент /до 29 дни преди дата на пътуване/- безплатно;
б) до 60 дни преди датата на пътуване - в рамките на депозита;
в) от 59 до 30 дни преди датата на пътуване - 50% от общата стойност на пътуването;
г) от 29 дни до датата на пътуване - 100% от общата стойност на пътуването.
5.10.2. при пътуване в страната:
а) до 30 дни преди датата на пътуването - безплатно
б) от 29 до 14 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита
в) от 13 дни до датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването.

6. Спорове и рекламации.

6.1. Договорът между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ТУРОПЕРАТОРА може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма.
6.2. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
6.3. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
6.4. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 7 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
6.5. В случай, че Потребителят сам прекрати тура през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.


Този Договор влиза в сила от датата на подписването и е валиден до крайната дата на пътуването. Договорът се подписва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от Страните.

Ако сте неудовлетворени от резервирани с нас туристически продукти, моля изпратете ни писмо оттук.


Общи условия на застраховка „Помощ при пътуване в чужбина