Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

1. Условия за записване за пътуване и необходими документи

1.1. Записване за участие в организирано пътуване е възможно директно в офисите на ТУРОПЕРАТОРА или по телефон, факс, интернет или чрез турагенти в страната.
1.2. Пътуването се счита за заявено след внасяне на депозит и сключване на Договор за организирано туристическо пътуване за определена програма – сключва се в 2 екземпляра.
1.3. Необходимите документи за записване включват валиден задграничен паспорт със срок на валидност 6 месеца от датата на връщане. Копие от паспорта се предоставя на ТУРОПЕРАТОРА за удостоверяване верността на данните за резервираната туристическа услуга, при наличие на предоставено съгласие.
1.4. При записване ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ конкретна Програма за пътуването, която представлява неразделна част от договора и съдържа основните характеристики на предоставените туристически услуги на база чл. 82 от Закона за туризма.
1.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ действа от името и за сметка на посочените допълнителни лица в договора, като декларира за тяхното съгласие и информираност.

2. Визи и медицински изисквания
2.1. Визовият режим е посочен за всяка конкретна програма. В случай на изваждане на виза от страна на ТУРОПЕРАТОРА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ТУРОПЕРАТОРА изискуемите от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите, незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при невярно декларирани данни от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, което може да доведе
до отказ на виза от страна на Посолството.
2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенцията единствено на Посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ на виза от страна на Посолството, платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат.
2.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при въвеждане на визов режим за избрана страна след сключване на договор за пътуване до нея. При евентуален отказ от пътуване поради въвеждане на визов режим след сключване на договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща неустойка за отказ от пътуване, съгласно условията на договора. При промяна на цената на визата от страна на съответното Посолство ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени таксата за виза, включително при вече заплатена виза.
2.4. Чуждестранни граждани, които желаят да пътуват по програмите на ТУРОПЕРАТОРА следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства, като ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за издаването на техните визи.
2.5. В случай, че за конкретната дестинация са приложими специфични медицински и здравни изисквания, произтичащи от особености на страната, голяма надморска височина и др. те са посочени в конкретната програма. Туроператорът има право да откаже заявеното пътуване, ако прецени, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира обстоятелства, свързани със здравословното му състояние, които не позволяват нормалното протичане и изпълнение на туристическа програма в цялост. При недекларирани или невярно декларирани обстоятелства за здравното състояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.

3. Цени и плащане
3.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
3.2. Цените за всяка програма включват услуги, подробно описани в конкретната програма.
3.3. Плащането се извършва в лева в брой, с карта или по банков път на сметката на ТУРОПЕРАТОРА:
Банкова сметка на "ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР" ЕООД:
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА, гр. София
IBAN: BG70 UBBS 8155 1000 5549 40, BIC: UBBSBGSF

3.4. Депозит. В предоставената програма при записване ТУРОПЕРАТОРЪТ посочва конкретния размер на депозита, необходим за записване. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена. ПОТРЕБИТЕЛЯТ внася депозита в момента на подписването на този договор, освен ако в него не е упоменат друг срок. Ако пътуването е записано в последния момент, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща пълната цена на пътуването при подписването на договора.
3.5. Освен ако в Договора и Програмата не е упоменато изрично друго, договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя съгласно чл. 87 от Закона за туризма в следните случаи:
3.5.1. При увеличение в стойността на транспортните разходи, вследствие на промяна в цената на горивото или други източници на енергия;
3.5.2. При промяна в размера на данъците или таксите върху включените в договора услуги, наложени от трети страни, включително туристически такси, летищни, пристанищни такси, данъчни ставки, държавни такси свързани с мерките за безопастност на летищата и други.
3.5.3. При увеличение на обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на доплащане с повече от 3% ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени цената на доплащането към крайната дата за плащане. Това касае само случаите, в които ТУРОПЕРАТОРЪТ плаща на чуждестранния си съконтрагент във валута, различна от евро.
В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да поиска тези допълнителни разходи да бъдат поети от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Увеличение на цената на пакета, но не с повече от 5 %, вследствие на обективно посочени причини, не може да бъде повод за отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Независимо от неговия размер увеличението на цената на туристическия пакет е възможно само ако ТУРОПЕРАТОРЪТ е уведомил пътуващия за това не по-късно от 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

4. Права и задължения на страните
4.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:
4.1.1. Да представи в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
4.1.2. Да осигури задължителната застраховка на Потребителя „Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има Европейска здравна карта или представи валидна полица дългосрочна застраховка, обхващаща и периода на конкретното пътуване. За туристи над 70 години е необходимо заплащане на завишена застрахователна премия, конкретно посочена съгласно условията на застрахователя. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ ТУРОПЕРАТОРЪТ го застрахова и за други покрити застрахователни рискове по време на пътуването, в това число при записване предлага сключване на застраховка „Отмяна на пътуване“.
4.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:
4.2.1. При пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, /лична карта или паспорт/ с необходимата валидност за извършване на пътуването.
4.2.2. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен паспорт или лична карта, той трябва да си осигури нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител);
4.2.3. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
4.2.4. Да спазва законите на страната, за която пътува и в която пребивава по време на изпълнението на конкретната туристическа програма.
4.2.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине сътветна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.2.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира своята информираност относно климатичните и височинни особености на страната, в която отива и при невярно декларирани обстоятелства относно противопоказанията на тези обстоятелства върху здравето му, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.
4.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице, като се задължи да уведоми ТУРОПЕРАТОРА минимум 7 работни дни преди датата на пътуването, ако то не е свързано с издаване на визи или самолетни билети. Отговорността на прехвърлителя и на приобретателя е солидарна за заплащане на общата цена на пътуването и всички допълнителни такси, глоби или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето. Третото лице е задължено да декларира, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето. Туроператорът е задължен да информира прехвърлителя за действителните разходи по прехвърлянето на туристическия пакет.

5. Отговорности на страните:
5.1. При незаплащане на пълния размер на договорената цена по вина на Потребителя в указания срок и начин на плащане по договора, внесеният депозит не се възстановява от Туроператора. При неспазване на посочените срокове за плащане ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да анулира пътуването, като всички породени от това щети и неудобства са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати договора за туристически пакет и да възстанови на пътуващия изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато
5.2.1.набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора и ТУРОПЕРАТОРЪТ е уведомил ПОТРЕБИТЕЛЯ за прекратяването на договора в определения в договора срок, но не по-късно от 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет при пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;
5.2.2.ТУРОПЕРАТОРЪТ е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил пътуващия за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет;
Дължимите суми или плащания се възстановяват на пътуващия не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора за туристически пакет.
5.3. При по-малък брой записани туристи при груповите екскурзии ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да актуализира цената според размера на групата.
5.4. При необходимост и с цел запазване целостта на програмата, ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прави размествания на програмата по дни и часове, без това да променя съществено нейното съдържание.
5.5. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности за настаняване, когато договорът касае само резервация на хотел/хотели. Смяната на посочените хотели с подобни от същата категория не се счита за значителна промяна в програмата на груповите пътувания.
5.6. Допълнителните услуги и екскурзии, които не са включени в общата цена на туристическия пакет, се заявяват и заплащат допълнително при доплащане на екскурзията. За допълнителните мероприятия, като отделна част и невлизащи в Общата пакетна цена, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност. Те се провеждат изцяло по желание и на собствена отговорност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5.7. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините се дължат на: потребителя, действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
5.8. Възможно е недопускане от страна на митническите и гранични служби ПОТРЕБИТЕЛЯТ да излезе извън България или да влезе в съответната държавата (независимо от издадената виза), поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения или по усмотрение на съответните Имиграционни власти. В този случай всички последствия са за виновното лице
5.9. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и суми не се възстановяват в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
a) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини или по решение на авиокомпанията, както и при смяна на часовете на полетите от страна на превозвача. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за запазване на максимален брой елементи от договорения пакет.
б) неудовлетворение на желанията на клиентите за определени седалки по време на полетите или клиентски предпочитания за настаняване на конкретен етаж, вид легло, разположение на стаите в хотелите и други. Туроператорът може да информира авиокомпанията и хотела за предпочитанията на клиентите, но удовлетворяването на тези желания е в изричното правомощие на съответните авиокомпания, хотел и други и Туроператорът не носи отговорност за това.
в) Анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя.
г) Загуба или повреда на багажа по време на пътуване, загуба на документи, пари и ценности, включително и оставените в стаята на хотела. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при рекламация на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване, при нанесени щети на хотели и имущество от страна на клиента и инциденти. В подобни случаи екскурзоводът и представителя на ТУРОПЕРАТОРА съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Всички разходи са за сметка на потърпевшия.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
5.10. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма – съконтрагент на ТУРОПЕРАТОРА и тя възстанови на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на ТУРОПЕРАТОРА, той се задължава да ги възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 14 дни;
5.11. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената.
5.12. Преди започването на изпълнението на туристическия пакет, ТУРОПЕРАТОРЪТ не може да променя едностранно клаузи в договора на туристическия пакет, различни от цената, освен ако промяната е незначителна, тази възможност е предвидена и Потребителят е информиран за промяната по ясен, разбираем и видим начин.
5.13. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посочения в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от 24 часа преди датата на отпътуването.
5.14. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5.15. ТУРОПЕРАТОРЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможността да сключи застраховка „Отмяна на пътуване“.
5.16. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че Профи Травъл Център ЕООД в качеството му на администратор на лични данни събира, обработва, съхранява и представя на трети лица (авиокомпании, хотели, застрахователи, посолства) лични данни по реда, предвиден в действащото законодателство на Република България и Европейския съюз.
5.17. Представителите на Туроператора, които са водачи на туристическата група, не са лицензирани екскурзоводи за страните, които се посещават, лични придружители или индивидуални преводачи. Техните задачи са преди всичко организационни - да следят за изпълнението на програмата от страна на партньорите, да решават съвместно с тях възникнали проблеми, да улесняват комуникацията и координацията между туристите и представителите на фирмата партньор, да превеждат на български език по време на екскурзията и да се грижат за успешното протичане на екскурзията.

6. Анулации:
6.1. Всички откази от пътуване се извършват лично и в писмена форма.
6.2. При отказ от договора по причини, които не са по вина на ТУРОПЕРАТОРА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:

За организирани пътувания в чужбина
До 3 работни дни от сключване на договора - без неустойка;
До 60 дни преди датата на пътуване - в размер на депозита;
От 59 до 30 дни преди датата на пътуване - 50% от общата стойност на пътуването;
От 29 дни до датата на пътуване - 100% от общата стойност на пътуването;

6.3. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.
6.4. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своята почивка /екскурзия през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.
6.5. Туроператорът не възстановява суми на Потребителя за неизползвани по време на пътуването платени услуги по договора.

7. Условия на авиокомпаниите:
7.1. При закупен групов самолетен билет, стойността му не се възстановява, а при закупен индивидуален самолетен билет, неустойките са според условията на авиокомпанията.
7.2. При закупен самолетен билет на нискобюджетна авиокомпания, стойността му не се възстановява.

8. ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 ОТ СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА И НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В Р БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

„Профи Травъл Център“ ЕООД като администратор на лични данни, обработва следните категории лични данни:

- Данни относно физическата идентичност – име, ЕГН, адрес, данни от документи за самоличност, телефон, адрес на електронна поща;
- Данни относно здравословното състояние – по реда на Наредба № 4 от 11.05.1993 год. на МТСГ и при деклариране на такива данни във връзка с изискванията на съответното държава за издаване на виза;
- Данни относно икономическа идентичност - номер на банкова сметка; наличие на валидно сключен застрахователен договор;
- Данни относно културна идентичност – интереси;
- Данни относно социална идентичност – образование, трудова дейност;
- Данни относно семейна идентичност – семейно положение, родствени връзки;

Всички данни са структурирани в регистри, които се водят на електронен и хартиен носител.

8.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ обработва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ при спазване на следните принципи:
- „законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“;
- „ограничение на целите" - ТУРОПЕРАТОРЪТ събира данните с цел, сключване на конкретния договор за туристическа услуга; закупуване на самолетни билети, вкл. електронни; оформяне на виза за пътуването; сключване на застраховка при пътуване в чужбина; хотелско настаняване, пътнически превоз на чужда територия;
- „свеждане на данните до минимум" - Личните данни , които ТУРОПЕРАТОРА събира са ограничени до необходимото, във връзка с целите, за които се обработват;
- „точност“ – поддържане на данните в актуален вид
- „ограничение на съхранението" - ТУРОПЕРАТОРЪТ съхранява личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ за период, не по-дълъг от необходимото за целите на туристическите услуги, за които се обработват. Договори за туристически пакети и свързани туристически услуги - 6 години, считано от датата на сключването му ведно със съпътстващите ги документи, неразделна част от тях;
- „цялостност и поверителност" - ТУРОПЕРАТОРЪТ гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.
- „отчетност" – ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност и е в състояние да докаже спазването на описаното в т.8.1

8.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има следните права:
- Право на достъп до данните, които ТУРОПЕРАТОРА обработва за него
- Право да изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с него, или да се направи възражение срещу такова обработване;
- право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни;
- когато личните данни не се събират от него, всякаква налична информация за техния източник;
- Право да бъде уведомен от администратора при всяко коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването.
- Право на преносимост на данните - право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил на администратора, да бъдат прехвърлени на друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, при наличие на техническа възможност за това.
- Исканията за упражняване на правата се подават лично или от изрично упълномощено от ПОТРЕБИТЕЛЯ лице, чрез нотариално заверено пълномощно.
- Искане може да бъде отправено и по електронен път, по реда за оформяне и подаване на електронен документ, предвиден в действащото законодателство.
- Искането следва да съдържа: а) име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; б) описание на искането; в) предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679; г) подпис, дата на подаване на исканетото и адрес за кореспонденция; д) при подаване на искане от упълномощено лице, към него се прилага и съответното пълномощно.

8.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е ............................................, „ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР“ ЕООД да направи
                                                           /Съгласен - Да, Не съм съгласен - Не/
копие от негов валиден документ за самоличност и да съхранява копието за срок от пет години от сключването на клиентския договор. Копирането е с цел предоставяне на данните на органи и оторизирани лица в съответната държава на заявеното пътуване. Средствата за обработка са копиране и съхранение на копираните личните данни на хартиен носител и в електронен формат. Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните са туроператори, с които „ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР“ ЕООД има сключен договор или посолството в съответната държава.

8.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да оттегли съгласието си по т. 8.3 по всяко време и оттеглянето на съгласието по-късно не засяга законосъобразността на обработването, основано на даденото до момента съгласие.
8.5. При липса на предоставено съгласие по т. 8.3 „ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР“ ЕООД се освобождава от
отговорност за последиците, пряко произтичащи от разминаване в декларираните от ПОТРЕБИТЕЛЯ имена и тези по документ за самоличност.

9. Спорове и рекламации
9.1. Договорът между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ТУРОПЕРАТОРА може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма.
9.2. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, страните ще отнесат спора за разглеждане в компетентния български съд.
9.3. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
9.4. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
9.5. В случай, че Потребителят сам прекрати тура през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

Личните данни, които Потребителят предоставя, както и личните данни, които „Профи Травъл Център“ЕООД обработва и съхранява в процеса на предоставяне на услугите, се обработват и съхраняват от страна на „Профи Травъл Център“ЕООД в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на движение на такива данни и за отмяна на Деректива 95/46 ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“) и действащото законодателство в Република България. Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на „Профи Травъл Център“ЕООД, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с оправомощено от администратора лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на потребителите, се съдържа в ОБЩАТА ПОЛИТИКА за защита на личните данни в „Профи Травъл Център“ЕООД, която е публикувана в интернет страницата на „Профи Травъл Център“ЕООД http://www.profitravel.bg/.

Най-нови екскурзии

Профи Травъл Център

Централен офис понеделник до петък 09:00 - 18:00 бул. "Витоша" 156, ет. 1 0882 34 55 55 02/951 61 49
Офис Пловдив понеделник до петък 9:00 - 18:00 +359 897 967 485 plovdiv@profitravel.bg